Voorwaarden & Privacy

Algemene Voorwaarden Praktijk Marielle Giesberger

Voor particulieren patiënten en cliënten

Opdrachtnemer: Marielle Giesberger (dit is een handelsnaam van VOF De Giesjes)

Werkzame therapeut/ coach: Marielle Giesberger

 

Bezoekadres: Groote Meer 3, Ossendrecht

Telefoonnummer: 0628117078

Website: www.mariellegiesberger.com

Email: marielle@mariellegiesberger.com

KvK: 64990915

 

 

Cliënt en coach-verloop

 

Client geeft alle informatie die nodig is om tot het juiste coachtraject te kunnen komen.

Het intakegesprek is een kennismakingsgesprek waarbij er gekeken wordt naar de hulpvraag en of er een klik is om het coachtraject aan te gaan. Daarna start de coachsessie of wordt er een nieuwe datum geprikt om te starten.

 

Gedurende het coachtraject wordt er steeds meer in afgestemd op de hulpvraag en of deze helemaal klopt. Tijdens de sessie krijgt u vragen die u op weg helpen bij het onderzoeken van uw hulpvraag, die ruimte geven om inzichten op te doen en die u helpen om hierin een veranderingsproces aan te gaan. Soms worden er opdrachten gegeven die dit proces ondersteunen. Bij de zevende keer wordt er geëvalueerd en besloten om verder te gaan of er wordt afgerond.

 

Patiënt en kunstzinnige therapie-verloop

 

Patiënt geeft alle informatie die nodig is om tot de juiste therapie te kunnen komen. Tijdens de intake is er een moment van kennismaken en bepalen van de hulpvraag alsmede het inschatten of er een klik is tussen de patiënt en therapeut. Daarna start de therapie of wordt hiervoor een nieuwe datum afgesproken.

 

Voor kinderen in het bijzonder is het heel belangrijk dat ze zich veilig voelen in de ruimte en bij de therapeut. Hiervoor mag een ouder aanwezig zijn tijdens de therapie of een gedeelte van de therapie. Dit is volledig afhankelijk van uw kind. We werken er naartoe dat uw kind zonder uw aanwezigheid in de praktijkruimte kan zijn, mits dit leeftijdsadequaat is.

 

Tijdens opvolgende sessies stellen we uw hulpvraag (of van uw kind) nog specifieker. U krijgt opdrachten, zodat u een goed beeld krijgt van uw situatie en oefent om hierin verandering in aan te brengen. Er wordt een behandelplan ingezet en de therapie wordt vervolgd. Bij de 7etherapie zal er een evaluatiemoment zijn en wordt besloten om de behandeling voort te zetten of niet.

 

Over de duur van de therapie valt in de regel niet zoveel te zeggen. U kunt wel vragen naar een prognose op basis van uw hulpvraag.

De gemaakte werkstukken zijn eigendom van de client en mogen aan het einde van de therapie of evaluatiemoment door de cliënt meegenomen worden of bij uw goedkeuring vernietigd. Eventueel gemaakte foto’s worden bij het elektronisch dossier opgeslagen. Voor het dossier geldt een bewaarplicht van 15 jaar. Echter zullen alleen de elektronische dossiers bewaard worden en de papieren dossiers worden na verloop van enkele jaren vernietigd.

 

Therapeuten zijn lid van de NVKToag[1]en haar overkoepelend orgaan de NVAZ[2]en hun facturen/ declaraties worden hierdoor (mogelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekeringen van de zorgverzekering vallende onder de noemer: “alternatieve geneeswijze”.

 

Kunstzinnige Therapie (ook vaktherapie beeldend genoemd) wordt naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving uitgevoerd.

Er wordt voldaan aan de registratie-eisen van de NVKToag en hiervoor worden de benodigde bij- en nascholing en intervisie gevolgd. De praktijk van Marielle Giesberger kan gevisiteerd worden door collega’s ter bevordering van de ontwikkeling van de kwaliteit van de therapeut en omgeving. Intervisie vindt plaats tussen verschillende professionals. Hierin worden o.a. casussen besproken in anonimiteit, maar altijd met kwaliteit als gewin voor het handelen van de therapeut en voor de patiënt die besproken wordt.

 

 

Aansprakelijkheid

 

 • Voor kunstzinnige therapie raad ik u aan om kleding aan te trekken waar eventueel vlekken van verf, klei of andere materialen op mogen komen die er eventueel niet meer uitgaan. Het therapeutische proces staat voorop en het dragen van kleding die niet vies mag worden kan in de weg staan om u vrij te voelen om het therapeutische proces aan te gaan.
 • Als coach en kunstzinnig therapeut blijf ik mezelf professioneel ontwikkelen door middel van bij- en nascholingen, aanvullende opleidingen, supervisie en intervisie. Behalve dit, ben ik ook blij als u feedback geeft over mijn functioneren. Bij de tussentijdse evaluatie en bij de laatste sessie kunt u uw feedback delen. Ook ontvangt u een mail om uw mening te delen. Ook tijdens de sessies kunt u feedback geven over hoe u iets ervaart. U mag te allen tijde eerlijk zijn!
 • Vaktherapeuten zijn verbonden met de wet WKKGZ[3]. Dit betekent dat klachten kunnen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Echter hoop ik dat u uw klacht eerst aan mij vertelt, voordat u stappen neemt richting een klachtenfunctionaris.
 • U kunt op de website mariellegiesberger.comeen folder vinden met het protocol over de route betreft uw klacht bij de WKKGZ. Ook kunt u dit aan mij vragen in de praktijk.

 

Opzegging

 

Iedere client en patiënt kan op elk moment de coachsessie of therapie staken zonder opgaaf van reden. Uiteraard is het wenselijk om dit in goed overleg te doen, voor zover u dat mogelijk acht.

Het kan voorkomen dat coaching of kunstzinnige therapie niet de juiste weg is voor uw klacht. Of dat u mij als coach of kunstzinnig therapeut niet geschikt vindt voor u. Dit is niet erg en dit kunt u gerust vertellen. Indien u dit wenst, kijk ik met u mee welk traject u dan kunt bewandelen en welke coach of therapeut misschien beter bij u past.

 

Website (cookies) en nieuwsbrief

 

Op de website www.mariellegiesberger.comworden analytische cookies gebruikt om het verkeer op de website te analyseren. De e-mailadressen voor de nieuwsbrief worden verzameld bij Mailchimp van Marielle Giesberger. Mailchimp is geheel voor gebruik van Praktijk Marielle Giesberger. Mededelingen worden met enige regelmaat via een nieuwsbrief naar u gestuurd. Uw gegevens zullen nooit aan derden versterkt worden. U kunt zich te allen tijde van de nieuwsbrief laten verwijderen door uzelf af te melden onderaan de nieuwsbrief. Of u kunt mij persoonlijk een mailtjesturen.

 

Bereikbaarheid Praktijk van Marielle Giesberger

 

Praktijk Marielle Giesberger is gesitueerd aan de Stephensonweg 38 te Haarlem. Wanneer u op de afgesproken tijd voor de deur staat, dient u het mobiele nummer te bellen 06-28117078 met de mededeling dat u er bent. U wordt dan opgehaald en naar de Praktijkruimte begeleidt.

AVG Privacyverklaring Praktijk Marielle Giesberger

Ten behoeve van de behandeling, facturering, eventuele declaratie bij de zorgverzekeraar of gemeente legt Marielle Giesberger een aantal persoonsgegevens van u vast. Marielle Giesberger behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij vindt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als client of patiënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 

Welke gegevens

Er worden door Marielle Giesberger niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk voor het coachtraject of behandeltraject en de administratie (facturering).

Ten behoeve van het coachtraject of behandeltraject en de hiervoor bestemde dossiervoering (wettelijk verplicht volgende de wet WGBO), worden medische en psychosociale gegevens van u opgeslagen. Daarnaast worden ten behoeve van facturering en declaratie uw naam, adres, woonplaats, Burgerservicenummer, geboortedatum, datum van coachgesprek of behandeling en zorgverzekeringsnummer opgeslagen.

 

Bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens wordt door Marielle Giesberger beveiligd opgeslagen, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. Marielle Giesberger heeft wettelijke geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de client. Ook het gebruik van (onbeveiligde) email als communicatiemiddel moet door de client worden goedgekeurd. Zo niet, dan wordt in overleg een andere wijze van informatieoverdracht gekozen.

 

Wat zijn uw rechten?

Als u wilt weten welke gegevens Marielle Giesberger van u heeft opgeslagen (en of deze juist zijn), dan kunt u hiervan een overzicht opvragen. Als het overzicht onjuistheden bevat, dan kunt u Marielle Giesberger schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen, mits wettelijk toegestaan. U heeft het recht eerder verleende toestemming in te trekken en om persoonsgegevens die zijn gedeeld met andere organisaties te laten verwijderen.

 

Klachten

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de therapeut bovengenoemde niet naleeft.

 

Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die wij verwerken


Marielle Giesberger (handelsnaam van VOF De Giesjes) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om het doel van Marielle Giesberger na te kunnen streven en haar administratie goed te kunnen voeren. Ook om te voldoen aan eventuele wettelijke en contractuele verplichtingen.

Als u als ooit cliënt of patiënt bij ons bent geweest, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • adres;
 • bankrekeningnummer;
 • e-mailadres;
 • inhoud van de gesprekken;

 

We gebruiken deze niet voor andere doeleinden, niet voor promotie en we delen deze niet met anderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Marielle Giesberger verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich heeft aangemeld als cliënt of patiënt of geïnteresseerde voor de volgende doelen:

 • informeren over de activiteiten (blogs, kunstzinnige therapie, coaching, trainingen) van Marielle Giesberger
 • administratie van de ontvangen gelden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Marielle Giesberger bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Gegevens van geïnteresseerden en klanten worden bewaard zo lang als men geïnteresseerd of klant is en dit vanwege andere wettelijke bepalingen verplicht is, denk hierbij aan belastingdienst. Zij worden vernietigd op het moment dat de verplichte termijnen eindigen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden


Marielle Giesberger deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook worden uw gegevens niet gedeeld met Let’s Creaid (andere handelsnaam van VOF De Giesjes).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld voor het maken van de jaarrekening), sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marielle Giesberger blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Website (cookies, of vergelijkbare technieken) en e-mail

Marielle Giesberger maakt op de website www.mariellegiesberger.com op dit moment geen gebruik van cookies. Mailberichten worden rechtstreeks doorgestuurd naar de mailbox van Marielle Giesberger. Deze site hebben we in eigen beheer.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar marielle@mariellegiesberger.com. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarbij kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Marielle Giesberger wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marielle Giesberger neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via:

VOF de Giesjes, Marielle Giesberger, Heemstede, marielle@mariellegiesberger.com

 

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

Marielle Giesberger behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op 31 juli 2019.

[1]Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag

[2]Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Zorgaanbieders

[3]WKKGZ = Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg